Co zrobić, gdy przedsiębiorstwo znajduje się w trudnym położeniu, np. ze względu na problemy ze spłatą zadłużenia czy utratą płynności finansowej? Zamiast od razu bankrutować, warto rozważyć restrukturyzację firmy. Na czym ona polega? Jak przebiega? Jakie elementy zawiera? Sprawdź, jak zrestrukturyzować działalność gospodarczą.

Na czym polega restrukturyzacja firmy?

Odpowiadając na pytanie, na czym polega sądowa restrukturyzacja firmy, należy zauważyć, że obejmuje różnorakie czynności w obszarze finansowym, organizacyjnym i kapitałowym podejmowane z myślą o spłacie długów, wzmocnieniu pozycji rynkowej czy lepszym zarządzaniu działalnością. Przeprowadza się ją w sytuacji, gdy dany podmiot gospodarczy znajduje się w trudnej sytuacji, a kierownictwo chce uniknąć plajty. Decyzja, aby zrestrukturyzować przedsiębiorstwo, może być ostatnią szansą na przetrwanie na rynku.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, w 2021 r. sądową restrukturyzacją objęto dokładnie 1064 zakłady. Mając na uwadze, że w Polsce zarejestrowanych jest ok. 5 mln działalności gospodarczych, można stwierdzić, że tego rodzaju reorganizacja jest zjawiskiem stosunkowo rzadkim, które dotyczy relatywnie niewielkiego odsetka podmiotów. W takim razie jak zrestrukturyzować firmę? Na czym polegają procesy odbywające się w ramach tej procedury?

Jak zrestrukturyzować firmę?

Zasadniczy założeniem, dla którego przeprowadzana jest reorganizacja, to uchronienie przedsiębiorstwa przed bankructwem. W tym celu podejmuje się takie kroki jak m.in.:

  • poszukiwanie źródeł problemów, z których powodu firma znajduje się w restrukturyzacji,
  • wprowadzenie usprawnień w prowadzonej działalności gospodarczej,
  • racjonalizacja polityki finansowej,
  • przeprowadzenie działań oszczędnościowych,
  • znalezienie dodatkowych źródeł środków finansowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sądowa restrukturyzacja firmy może przebiegać według jednego z czterech postępowań ściśle opisanych w odpowiedniej ustawie. Co ważne, przedsiębiorstwa, których kierownictwo podjęło decyzję, aby się zrestrukturyzować na bazie aktualnego prawa, podlegają zabezpieczeniu m.in. przed czynnościami egzekucyjnymi. To szansa na przetrwanie działalności gospodarczej, która znajduje się w trudnej, ale dającej jeszcze pewne nadzieje sytuacji.

Istniejące rodzaje postępowania restrukturyzacji firmy:

  • zatwierdzenie układu,
  • przyspieszone układowe,
  • układowe,
  • sanacyjne.

Na czym polegają wymienione formy sądowej reorganizacji działalności gospodarczej? Różnią się pod względem m.in. proceduralnym i przewidują rozmaite narzędzia mające służyć poprawie kondycji przedsiębiorstwa oraz normalizacji jego relacji z otoczeniem. Wybór konkretnego rodzaju postępowania powinien być zawsze indywidualny i podporządkowany sytuacji danej firmy.

Zrestrukturyzować przedsiębiorstwo można jednak również w inne, nieokreślone w prawie sposoby i poza sądową kuratelą. Wówczas mówimy o restrukturyzacji rozumianej obszerniej i bez kontekstu prawnego, która polega po prostu na wzmacnianiu pozycji rynkowej i wprowadzaniu korzystnych zmian w działalności gospodarczej. Poza finansowymi i strukturalnymi są to działania m.in. marketingowe, z zakresu HR czy dotyczące relacji z pracownikami. Tak rozumiana reorganizacja jest znacznie szerszym pojęciem, które wymyka się regulacjom prawnym i zależy przede wszystkim od decyzji biznesowych kierownictwa.

Konsekwencje restrukturyzacji działalności gospodarczej

Jeśli chodzi o postępowanie sądowe, pozwala ono przedsiębiorcy na uniknięcie windykacji długów i wypowiadania obowiązujących umów, a jednocześnie nakłada na niego wiele obowiązków mających na celu poprawę sytuacji firmy. Restrukturyzacja działalności gospodarczej daje możliwość jej kontynuowania bez ryzyka utraty płynności finansowej np. z powodu zerwania linii kredytowej przez bank albo odcięcia prądu przez zakład energetyczny z uwagi na niespłacone zadłużenie.

Zmiany, które mają zrestrukturyzować organizację, wprowadza się na mocy ustaleń wewnętrznych i z udziałem wierzycieli. Na ich mocy przedsiębiorstwo podejmuje określone czynności reorganizacyjne na wskazanych obszarach prowadzonej działalności gospodarczej, a w zamian otrzymuje gwarancję wspomnianych i innych korzyści, jak np. umorzenie części zadłużenia, przedłużenie terminu spłaty zobowiązań czy obniżenie wysokości kapitału zakładowego.

Restrukturyzacja – szansa na rozwiązanie problemów firmy

Gdy przedsiębiorstwo znajduje się w trudnym położeniu, odpowiedzialni właściciele podejmują kroki mogące uratować je przed bankructwem, a właśnie na to pozwala restrukturyzacja. Wiedząc, na czym ona polega, można rozważyć wszelkie za i przeciw, aby podjąć decyzję dotyczącą jej przeprowadzenia. Zrestrukturyzować firmę warto we współpracy z profesjonalistami, np. korzystając z usług zewnętrznego dyrektora finansowego, który może pomóc w całej procedurze.