Jak możemy pomóc

Analiza Cash Flow

Zarządzanie przepływem środków pieniężnych i prognozowanie finansowe może mieć kluczowe znaczenie dla sukcesu Twojej firmy. Dzięki temu możesz na wczesnym etapie zidentyfikować wiele potencjalnych problemów, przygotować plan wyjścia z kryzysu czy po prostu podejmować świadome, pozbawione większego ryzyka decyzje, dotyczące przyszłości przedsiębiorstwa. Nasza firma oferuje kompleksowe usługi analizy przepływów pieniężnych, aby pomóc Ci w świadomym, bezpiecznym i ukierunkowanym na rozwój prowadzeniu biznesu.

1-2

Dedykowani specjaliści

2-10

Raporty

70+

Zrealizowane projekty

15 000 –

30 000 PLN

Oszczędność dzięki zatrudnieniu Zewnętrznego CFO

Analiza Cash Flow

W jaki sposób zwiększymy wartość Twojej firmy?

Optymalizacja przepływów pieniężnych

Zoptymalizujemy przepływy finansowe, minimalizując ryzyko niedoboru gotówki i utraty płynności.

Poprawa płynności

Zadbamy o utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności finansowej, zapewniając stabilność operacyjną i unikając zatorów płatniczych.

Skrócenie cyklu gotówkowego

Zmniejszymy czas obiegu środków pieniężnych, przyspieszając procesy płatności i zwiększając dostępność kapitału.

Redukcja ryzyka

Zidentyfikujemy i minimalizujemy ryzyko związane z niedoborem gotówki, opóźnionymi płatnościami i nadmiarem zapasów.

Efektywne zarządzanie zobowiązaniami

Optymalizujemy terminy płatności, zapewniając równowagę między należnościami a zobowiązaniami.

Zwiększenie rentowności

Poprawimy rentowność firmy poprzez optymalne wykorzystanie kapitału obrotowego i maksymalizację efektywności operacyjnej.

Pełne wsparcia
zewnętrznego CFO

W CFO Consulting zapewniamy kompleksowe wsparcie w analizie i optymalizacji przepływów pieniężnych.

Nadzór finansowy, podatkowy, księgowy

Analiza cash flow

Odkryj kluczowe informacje dotyczące przepływu pieniędzy w Twojej firmie.

Ocena i identyfikacja

Zbadamy bieżącą sytuację finansową i wskażemy obszary do poprawy.

Kompleksowy plan działania

Opracujemy strategię maksymalizacji przepływu pieniężnego i zwiększenia zysków.

Dlaczego CFO Consulting

CFO Consulting to skuteczne narzędzia i know-how

Prognoza cash flow jest ważna niezależnie od tego, czy Twoja firma ma dobrą kondycję, czy też boryka się z problemami. Regularne przygotowywanie prognoz przepływów pieniężnych jest uważane za dobrą praktykę biznesową. Wiedza o tym, co może się wydarzyć w przyszłości, pomoże Ci w tworzeniu strategii rozwoju działalności.

Współpraca

Rozpocznij współpracę

CFO Consulting Services Ltd

+48 575 360 277

kontakt@cfoconsulting.pl

124 City Road, London EC1V 2NX

Zewnętrzny dyrektor finansowy CFO Consulting to ekspert, który pomoże Ci strategicznie zarządzać finansami Twojego przedsiębiorstwa – rozpocznij współpracę!

Czytaj więcej

Zarządzanie przepływem środków pieniężnych i prognozowanie finansowe może mieć kluczowe znaczenie dla sukcesu Twojej firmy. Dzięki temu możesz na wczesnym etapie zidentyfikować wiele potencjalnych problemów, przygotować plan wyjścia z kryzysu czy po prostu podejmować świadome, pozbawione większego ryzyka decyzje, dotyczące przyszłości przedsiębiorstwa. Nasza firma oferuje kompleksowe usługi analizy przepływów pieniężnych, aby pomóc Ci w świadomym, bezpiecznym i ukierunkowanym na rozwój prowadzeniu biznesu.

Czym jest analiza cash flow i dlaczego warto przeprowadzić taki proces?

Sposób, w jaki kształtują się przepływy pieniężne w danym przedsiębiorstwie, może decydować o jego sukcesie lub porażce na rynku i to bez względu na to, czy firma stawia dopiero swoje pierwsze kroki, czy ma już długą historię działalności. Analiza cash flow pozwala zrozumieć zdolność generowania środków finansowych przez określony podmiot. Wskazuje skąd takie środki pochodzą oraz określa, na co są wydawane. Dzięki niej można również przewidzieć przyszłe zasoby gotówkowe, uniknąć paraliżujących niedoborów i uzyskać zwrot z nadwyżek zasobów finansowych, wykorzystując je w najbardziej efektywny sposób.

Warto podkreślić, że analiza przepływów pieniężnych dostarczy Ci innych informacji, niż np. bilans sporządzany na zakończenie roku obrotowego czy zwykły rachunek zysków i strat. Działanie to koncentruje się przede wszystkim na określeniu płynności Twojej firmy, dając zdecydowanie bardziej realistyczny obraz jej sytuacji finansowej.

Analiza Cash Flow CFO Consulting

W jaki sposób prowadzona jest analiza rachunku przepływów pieniężnych?

Prowadząc analizę cash flow, koncentrujemy się na trzech segmentach działalności: operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej. Nad procesem tym czuwa zespół doświadczonych ekspertów, który współpracuje z zarządem oraz określonymi działami w Twojej firmie w celu zbadania bieżącej sytuacji finansowej, zidentyfikowania potencjalnych obszarów wymagających poprawy oraz opracowania kompleksowego planu maksymalizacji przepływu środków pieniężnych i zwiększenia zysków. Przy prowadzeniu analizy cash flow należy uwzględnić różne czynniki, w tym:

  • przychody, które przedsiębiorstwo otrzymało w danym okresie,
  • koszty, które przedsiębiorstwo poniosło w danym okresie,
  • zobowiązania, które przedsiębiorstwo ma wobec innych podmiotów,
  • aktywa, które przedsiębiorstwo posiada, w tym aktywa trwałe, obrotowe i finansowe.

Sprawdzając przepływy pieniężne, wykorzystujemy szereg metod i narzędzi, m.in.: modelowanie finansowe, analizę poziomą i pionową, wskaźnikową oraz analizę ośmiu przypadków strumieni pieniężnych, aby jak najdokładniej przewidzieć przychody, wydatki, a także zyski w danym okresie czasu. Efektem naszej pracy jest zwięzły raport, przedstawiający aktualną sytuację finansową przedsiębiorstwa. Ponadto dostarczamy szczegółowe prognozy finansowe, które pomogą Ci przewidzieć przyszłe trendy i podjąć świadome decyzje alokacji zasobów firmy.

Co możesz zyskać dzięki profesjonalnej prognozie finansowej?

Prognoza finansowa, czyli szacunkowe określenie przyszłych wyników finansowych przedsiębiorstwa, jest ważna niezależnie od tego, czy Twoja firma ma dobrą kondycję, czy też boryka się z problemami. Regularne przygotowywanie prognoz przepływów pieniężnych jest uważane za dobrą praktykę biznesową. Wiedza o tym, co może się wydarzyć w przyszłości, pomoże Ci w tworzeniu strategii rozwoju działalności. Na przykład – przedsiębiorstwa z pozytywną analiza rachunku przepływów pieniężnych mogą odważniej planować inwestycje. Natomiast firmy z negatywną prognozą będą musiały ściśle kontrolować przepływy pieniężne, aby utrzymać płynność.

Jeśli więc chcesz skutecznie optymalizować oraz zarządzać przepływami pieniężnymi w swojej działalności – skontaktuj się z nami. Przedstawimy Ci szczegóły prowadzenia analizy cash flow, omówimy zasady współpracy oraz odpowiemy na wszystkie pytania związane z ofertą.