USŁUGI

Pozostałe usługi CFO Consulting

Porozmawiaj z ekspertami CFO Consulting. Skontaktuj się z nami żebyśmy mogli przygotować ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

list-image

Fuzje i przejęcia są transakcjami stosowanymi przez przedsiębiorstwa celem osiągnięcia określonych zamierzeń strategicznych i finansowych. Ich konsekwencją może być połączenie dwóch podmiotów gospodarczych w jedną organizację w taki sposób, aby osiągnąć nowe cele, wspólnie uczestnicząc w rynku.

Procesy M&A (buy side, sell side)

list-image

Due diligence to kompleksowe badanie kondycji przedsiębiorstwa, które z reguły zlecane jest przez zewnętrznego inwestora, zainteresowanego kupnem firmy. Chce on sprawdzić, czy oferta jest rzeczywiście korzystna. Kontrola obejmuje całe przedsiębiorstwo, dając całościowy obraz firmy.

Procesy Due Diligence (buy side, sell side)

list-image

Finansowanie firmy jest niezbędne do jej funkcjonowania i rozwoju. Pozyskanie finansowania umożliwi wdrożenie inwestycji oraz pokryje zapotrzebowanie na kapitał dla działalności bieżącej i rozwojowej. Optymalne źródła finansowania przedsiębiorstw warunkują zdobycie i utrzymanie pozycji oraz dalszy rozwój przedsiębiorstw na konkurencyjnym rynku. Zaplanowanie oraz realizacja strategicznej wizji firmy w zakresie finansowania powinna mieć miejsce szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Pozyskanie finansowania inwestycyjnego i obrotowego

list-image

Organizacje pozarządowe mają coroczny obowiązek sprawozdawczy - przygotowują, podpisują, zatwierdzają i wysyłają do odpowiedniego organu sprawozdanie finansowe. Okresem, za który składamy sprawozdanie jest rok obrotowy. Najczęściej jest on taki sam jak rok kalendarzowy. Dodatkowo sprawozdanie musi być podpisane przez cały zarząd, a także, przyjęte za pomocą uchwały przez właściwy organ do tego upoważniony.

Przygotowanie rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych w PSR i MSSF/MSR

list-image

Audyt finansowy to kompleksowe badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, które powinno dostarczyć podstaw do stwierdzenia, że przedstawia ono rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Wsparcie w procesach audytu finansowego

list-image

Model finansowy to podstawowe narzędzie pozwalające przygotować się do procesu pozyskania finansowania zewnętrznego. Z jego pomocą można z dużą dokładnością opracować prognozy finansowe na najbliższą przyszłość i ocenić stopień opłacalności całego przedsięwzięcia. Model finansowy pozwala również zweryfikować podstawowe założenia dotyczące całego biznesu. Dlatego warto go przygotować nawet wtedy, gdy właściciele start-upu chcą początkowo samodzielnie pokrywać koszty działalności i nie planują w najbliższym czasie ubiegać się o finansowanie zewnętrzne. W takiej sytuacji model finansowy pomoże w dokonaniu obiektywnej oceny rentowności biznesu identyfikacji ewentualnych punktów krytycznych.

Przygotowanie modeli finansowych i bankowych

list-image

Business Intelligence – czyli analityka biznesowa – to niezwykle szerokie zagadnienie, które stanowi swego rodzaju połączenie narzędzi, oprogramowania oraz wiedzy eksperckiej. Celem pracy analityków biznesowych jest poprawa wyników firmy oraz eliminacji potencjalnych zagrożeń.

Zastosowanie narzędzi BI

list-image

Restrukturyzacja – gwałtowne zmiany w aktywach, pasywach lub organizacji przedsiębiorstwa. Celem restrukturyzacji jest stworzenie przesłanek do wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

Procesy restrukturyzacyjne

list-image

Optymalizacja kosztów w firmie jest to inaczej mówiąc racjonalizacja kosztów, która ma na celu zredukowanie wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwo przy zapewnieniu takiej samej, a niekiedy nawet wyższej wydajności. Kluczowe przy optymalizacji kosztów jest zadbanie o to, by nie wiązał się z nią spadek jakości produktów czy świadczonych usług, a także stan firmy i jej efektywność. Warto zdać sobie sprawę z tego, że skuteczna optymalizacja kosztów musi być poprzedzona wielowymiarową i skrupulatną analizą przedsiębiorstwa na wszystkich płaszczyznach. Z całą pewnością niezbędne będzie tu doświadczenie w tematach związanych z ekonomią oraz finansami.

Optymalizacja kosztów operacyjnych