124 City Road, London, EC1V 2NX

Pozyskanie finansowania

Firmy na różnych fazach rozwoju poszukują metod zwiększenia swojej konkurencyjności poprzez realizację rozmaitych inwestycji. Pozyskiwanie kapitału rozwojowego jest zatem fundamentem skutecznej działalności i ciągłego udoskonalania oferty. Modelowanie narzędzi finansowania dla firm stanowi ważną sferę na drodze do powiększania rynkowych zasięgów i poprawy rentowności.
Maksymalizacja wartości rynkowej przedsiębiorstwa kieruje uwagę zarządzających na budżet obrotowy i inwestycyjny. W zależności od tego, jaki model finansowy wybierzemy, pozyskiwanie zewnętrznego kapitału będzie przebiegać nieco innym torem. Strategie finansowania przedsiębiorstw wynikają z analizy konkretnego przypadku i pociągają za sobą specjalistyczny know-how biznesowy.
Przedstawiamy najważniejsze kroki, jakie umożliwią selekcję optymalnego źródła pozyskiwania funduszy na rozwój.

Utworzenie strategicznego planu rozwoju

W pierwszej kolejności musimy określić, jak spożytkujemy otrzymane fundusze. Które obszary wymagają natychmiastowego doinwestowania? Jakie inwestycje należy zrealizować w pierwszej kolejności? Plan i budżet inwestycyjny tworzą fundamenty pod późniejsze pozyskiwanie finansowania.
Utworzenie strategicznego planu rozwoju:

 • to strategiczny plan wykorzystania środków, najczęściej na rozwój przedsiębiorstwa;
 • to również podstawa każdego procesu pozyskania kapitału.

Przygotowanie modelu finansowego

Następnym kamieniem milowym na drodze do otrzymania funduszy jest dokładny model finansowy. To kluczowe narzędzie, skoncentrowane na prognozowaniu przyszłej kondycji przedsiębiorstwa i identyfikacji czynników ryzyka. Rzetelny i dokładny model dokonuje uporządkowania w obszarze finansów korporacyjnych, a także pozwala zweryfikować realizm założeń biznesowych danego podmiotu.
Narzędzia usprawniające przygotowanie modelu finansowego:

 • najczęstszym narzędziem na tym etapie jest arkusz kalkulacyjny;
 • pomaga on sporządzić model finansowy przedsiębiorstwa, oddający rzeczywistość biznesową za pomocą liczb;
 • tego rodzaju arkusz jest podstawą do wszystkich późniejszych wyliczeń, analizy założeń i wyników.

Przygotowanie szczegółowego budżetu inwestycyjnego

Skuteczne pozyskiwanie finansowania dla firm pociąga za sobą konieczność opracowania budżetu. Ten etap stanowi swoistą wizytówkę dla inwestorów, którzy dokonują oceny przedsiębiorstwa przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu kapitału. Budżet inwestycyjny pokazuje czarno na białym, jakimi priorytetami kieruje się zarząd i w jaki sposób zamierza osiągnąć zyski. Ramy planu finansowego wspomagają dyscyplinę i umożliwiają ciągłe monitorowanie przepływów pieniężnych.
Przygotowanie szczegółowego budżetu inwestycyjnego:

 • jest to etap, który następuje po określeniu celów strategicznych oraz przygotowaniu narzędzia umożliwiającego ich analizę w kontekście finansów przedsiębiorstwa;
 • do modelu finansowego należy wprowadzić budżet inwestycyjny, który na późniejszym etapie będzie komunikowany inwestorom;
 • przy użyciu arkusza kalkulacyjnego można przygotować różne wersje budżetu i w dalszej perspektywie, w łatwy sposób modyfikować i kontrolować jego realizację.

Prognozy dla spółek korzystających z dofinansowań

Instytucje unijne przygotowują cykliczne programy wsparcia dla przedsiębiorców z wybranej branży. Pozyskiwanie finansowania w formie dotacji lub preferencyjnej pożyczki wymaga dostarczenia prognozy inwestycyjnej. Budżet i model finansowy przedsiębiorstwa przydają się również wtedy, gdy firma chce modelować korzyści z potencjalnej inwestycji w zestawieniu z kontynuowaniem rozwoju bez zewnętrznego finansowania.
Przygotowanie prognoz dla spółki, które nie pozyskują kapitału z zewnątrz:

 • istotny etap w przypadku form pozyskania finansowań, które są udziałem środków z funduszy unijnych;
 • rozważany jest scenariusz, w którym spółka nie pozyskuje finansowania, aby prognozowane bez niego wyniki finansowe dawały kontekst do analizy wyników wraz z inwestycją.

Weryfikacja założeń

Wszelkie czynności prognostyczne muszą być osadzone na twardym gruncie realiów rynkowych. Należy dokładnie poznać otoczenie biznesowe i przewidzieć zmienne, jakie z pewnością wpłyną na sytuację finansową w nadchodzących latach. Weryfikacja wizji kreowanych przez dany model finansowy stanowi ważny składnik kompleksowej analizy inwestorskiej i daje podstawy do udzielenia finansowania przedsiębiorstwu.
Weryfikacja założeń:

 • po przygotowaniu prognoz związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa należy przystąpić do weryfikacji założeń związanych z rynkiem;
 • w skład weryfikacji wchodzą takie założenia jak: wolumeny sprzedaży, stopa inflacji, referencyjna stopa procentowa i tym podobne.

Analiza scenariuszowa

Nawet najlepszy model finansowy przedsiębiorstwa spotyka się z licznymi zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Ogromna ilość zmiennych wpływających na wynik sprawia, że budżet inwestycyjny może iść wieloma ścieżkami. Tworzenie scenariuszy i opracowanie procedur postępowania dla każdego z nich zabezpiecza przed nieprzyjemnymi niespodziankami i pozwala przygotować się na różne ewentualności.
Analiza scenariuszowa:

 • następuje po możliwie dokładnej weryfikacji założeń wewnętrznych i zewnętrznych;
 • warto za pomocą modelu finansowego wprowadzić różne optymistyczne i pesymistyczne scenariusze;
 • aby znaleźć potencjalne ryzyka, należy przeprowadzić tzw. „crash testy”, które w wypadku dużych odchyleń od bazowych założeń mogą negatywnie wpłynąć na realizację założeń biznesowych.

Dobór metody finansowania

Mając za sobą wszystkie poprzednie etapy, możemy przystąpić do selekcji właściwej opcji finansowania przedsiębiorstwa. Różne metody pozyskiwania funduszy stanowią odpowiedź na inne cele podmiotów gospodarczych.
Dobór metody finansowania:

 • to moment doboru odpowiednich metod finansowania,
 • umożliwia to posiadanie pełnego planu realizacji inwestycji, wraz z zapotrzebowaniem na kapitał na poszczególnych jej etapach oraz pełnej świadomości ryzyk związanych z realizacją projektu,
 • dobór metody zależy przede wszystkim od harmonogramu przepływów pieniężnych z inwestycji, potencjalnej stopy zwrotu, ryzyka oraz możliwości zabezpieczenia.

Modelowanie finansowe i budżetowanie – kompleksowa oferta CFO Consulting

Zapoznaj się z naszą ofertą Modelowania finansowego lub skontaktuj się bezpośrednio i uzyskaj szczegółowe informacje o profesjonalnym wsparciu przy ubieganiu się o fundusze zewnętrzne. Firma CFO Consulting opracuje model finansowy i przedstawi różnorodne opcje na pozyskiwanie finansowania dla firmy klienta. CFO Consulting tworzą eksperci w swojej dziedzinie, dla których koncepcje FP&A nie mają żadnych tajemnic.
Zbuduj wydajny model cash flow z CFO Consulting i ciesz się niezachwianą płynnością operacyjną i inwestycyjną.